Podsumowaniem ucdziału w projekcie w roku szkolnym 2010/2011 były wycieczki.
Oto relacje:

wycieczka do Warszawy

wycieczka do Gdańska

PROJEKT MIASTA BYDGOSZCZ - "GIMNAZJUM Z PRZYSZŁOŚCIĄ"
REALIZOWANY PRZEZ GIMNAZJUM NR 23
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

"GIMNAZJUM Z PRZYSZŁOŚCIĄ"
Okres realizacji: od 01.09.2010 r. do 30.06.2012 r.
Całkowita wartość projektu: 211.490 zł
Wartość projektu w roku 2010: 46.760 zł
Wartość projektu w roku 2011: 110.428 zł
Wartość projektu w roku 2012: 54.302 zł
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności procesu kształcenia w bydgoskich gimnazjach w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz doradztwa zawodowego.
Cele szczegółowe projektu:
1 rozwój zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi,
2 przygotowanie do studiów technicznych,
3 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencj
i matematycznych, naukowo-technicznych, porozumienia się w języku obcym,
4 podniesienie jakości i wzmocnienie skuteczności doradztwa zawodowego,
5 złagodzenie przejawów dyskryminacji ze względu na płeć w edukacji,
6 wyrównanie szans dostępu do zajęć dodatkowych,
7 przełamanie niechęci do przedmiotów ścisłych,
8 uzyskanie lepszych wyników na egzaminie zewnętrznym,
9 zwiększenie wśród uczniów wiary we własne możliwości.

Projekt jest współfinansowan przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działania zaplanowane w ramach projektu zgodne są z zasadą równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do edukacji.