HTML gimnazjum
STRONA KABARETU
Księga gości
kontakt
 
 

 

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego
Gimnazjum Nr 23 w Bydgoszczy


1. Z Multimedialnego Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w ustalonych godzinach (informacja na drzwiach wejściowych) oprócz przerw śródlekcyjnych.


2. Użytkownik komputera ma obowiązek wpisania się do zeszytu (znajdującego się przy stanowisku) podając: datę, nazwisko i imię, klasę, cel wykorzystania komputera, godzinę rozpoczęcia i zakoń-czenia pracy.


3. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów multimedialnych w programach edukacyjnych, w zasobach internetu, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych. Korzystanie z gier i zabaw jest możliwe tylko w godzinach ustalonych przez opiekuna MCI (czwartek w godz. 16-18).


4. Programy udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń..


5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. NIE WOLNO! Wgrywać własnych pro-gramów, kasować zainstalowanych; zapisywać dokumentów na dysku twardym; włączać
i rozłączać kabli zasilających.
6. Uczniowie mogą używać własny

ch dyskietek i płyt CD za zgodą opiekuna MCI. Przy korzystaniu z dyskietki lub płyty uczeń ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym w obec-ności opiekuna MCI.


7. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naru-szających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, przeglądanie stron www prezentujących treści nieetyczne.


8. Użytkowanie kserokopiarki, skanera, odtwarzacza CD, nagrywarki i drukarki jest możliwe tylko za zgodą opiekuna MCI. Opłata za drukowanie jednej strony wynosi – 0,20 zł.


9. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika pro-gramu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.


10. Przy stanowisku mogą się znajdować maksymalnie dwie osoby.


11. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Nie wolno wno-sić napojów ani artykułów żywnościowych.


12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać opiekunowi pracowni.


13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada fi-nansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.


14. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.


15. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z MCI na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.