: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

 

 
Nasza oferta

DYDAKTYKA

Języki obce obowiązkowe: j.angielski, j.niemiecki

Klasa dwujęzyczna (j. angielski) od klasy 7

•  dodatkowe 2 godziny (razem 5) na nauczanie języka angielskiego

(warunkiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych
- termin sprawdzianu w SP nr 30 zostanie ustalony w regulaminie rekrutacji do szkoły)

•  w programie współpraca z IX LO oraz eTwinning i EuroWeek

Innowacyjne zajęcia - propozycje:

dla kl. 1-3

•  Edukacja czytelnicza "Podróż w krainę baśni i bajek"

•  Edukacja matematyczna "Matematyczne potyczki na planszy"

•  Edukacja prozdrowotna "Żyjmy aktywnie i zdrowo z uśmiechem i z głową"

•  "Szachy - nauka gry"

dla klas 4-8

•  Edukacja językowa "Niemiecki Express"

•  Edukacja techniczna (moduły: kulinarny, modelarski, fotograficzny, komunikacyjny, majsterkowanie)

•  Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu przyrodniczego

dla kl. 7-8

•  Edukacja dziennikarska i medialna "Odkrywamy media"

•  Edukacja przyrodnicza "Obserwuję, doświadczam, badam"

•  Edukacja matematyczno-fizyczno-informatyczna

Pozostałe zajęcia pozalekcyjne - propozycje:

- koło teatralne, koło recytatorskie.

- koło historyczne.

- koło matematyczne (Kangur Matematyczny) oraz programowanie i robotyka

- koło plastyczne "Coś z niczego", techniczne (m.in. karta rowerowa) oraz kulinarne.

- zespół wokalny oraz zumba dla klas 1-3 i 4-8.

- sport szkolny (m.in. basen w klasie 3)

- strzelnica szkolna w SP nr 30!!!

- wolontariat CARITAS oraz szkolna służba ratownicza!!!

- telewizja szkolna!!!

Zajęcia pozalekcyjne - praca z uczniem z trudnościami dydaktycznymi ze wszystkich przedmiotów

- zajęcia korekcyjno - korekcyjno-kompensacyjne (praca z ucz. z dysleksją), logopedyczne i zajęcia wyrównawcze

WYCHOWANIE i PROFILAKTYKA

Kształtowanie postaw prozdrowotnych (edukacja zdrowotna)

higiena prawidłowe odżywianie aktywność fizyczna profilaktyka

realizacja programów

Owoce w szkole Śniadanie daje moc Wiem co jem Mam kota na punkcie mleka
Stop otyłości Trzymaj formę

Spójrz Inaczej Znajdź właściwe rozwiązanie

Stop zwolnieniom z WF

Profilaktyka wad postawy - gimnastyka korekcyjna (sala gimnastyczna i basen)

cykliczna impreza środowiskowa "Dzień Kobiet zdrowo i na sportowo"

Tydzień profilaktyki

Kształtowanie postaw obywatelskich

R współpraca Samorządu Uczniowskiego z Młodzieżową Radą Miasta Bydgoszczy R

R Laboratorium Demokracji R

Kształtowanie postaw patriotycznych

(wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych)

ceremoniał szkolny związany z Patronem Szkoły - "Szarymi Szeregami"

Kształtowanie postaw społecznych

(akceptacja i szacunek dla drugiego człowieka, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat)

promocja życia rodzinnego przeciwdziałanie agresji i przemocy

wolontariat CARITAS wolontariat Ratownictwo Maltańskie

tworzenie harcówki w ramach uzyskanego grantu
pt. "Harcerstwo sercem naszej szkoły - śladami bydgoskich harcerzy"

Kształtowanie postaw ekologicznych

(szacunek dla środowiska przyrodniczego)

współpraca ze Stowarzyszeniem Kujawsko- Pomorskie Centrum Ekologiczne w Myślęcinku

udział w akcjach ekologicznych, m.in. "Sprzątanie Świata"

konkursy plastyczne, fotograficzne.

Wybór kierunku kształcenia i zawodu

doradztwo zawodowe współpraca z.

szkołami ponadpodstawowymi - ogólnokształcącymi i branżowymi
uczelniami wyższymi zakładami pracy R Bydgoskim Klastrem Przemysłowym.

spotkania z ciekawymi ludźmi lekcje zawodoznawcze
Szkolne Dni Kariery

Rozwijanie zdolności i pasji

udział w Miejskim Programie "Zdolni znad Brdy"
współpraca z Pałacem Młodzieży

rozwijanie umiejętności pływackich "Mały ratownik"- współpraca z WOPR-em
"Unihokej dla najmłodszych" klasy 1-3

"Biały Miś"- przygotowanie dzieci do zawodów

 

OPIEKA

Szkoła oferuje:

- jednozmianowość - lekcje od 8.00 - 14.30

- opiekę w świetlicy szkolnej - od 6.30 - 17.00

- opiekę pedagogiczno - psychologiczną i logopedyczną

- opiekę pielęgniarki i lekarza stomatologa

- opiekę podczas przerw świątecznych oraz ferii zimowych

- obiady (cena 3 zł) i sklepik szkolny

BAZA DYDAKTYCZNA

Planowane :
- nowy plac zabaw dla dzieci - uczniów klas młodszych

- dziennik elektroniczny od 1 września 2018 r.

Funkcjonują:
- nowe pracownie do edukacji wczesnoszkolnej (5 sal - każda klasa 1-2 ma swoją salę lekcyjną)
- pracownie przedmiotowe dla klas 4-8 w pełni wyposażone, w tym w tablice interaktywne
- nowa (osobna) świetlica dla klas 1 - 3

- odnowiona biblioteka szkolna i świetlica dla klas 4-8

- 2 pracownie komputerowe (w tym 1 nowa od 1 września 2018 r.)

- studio telewizji szkolnej

- sala gimnastyczna duża i mała (taniec) oraz sala do tenisa stołowego

- boisko wielofunkcyjne
- nowe (osobne) toalety dla klas 1 - 3

Basen

- korzystamy z Basenu BRYZA przy SP nr 63

Zapewniamy:

•  podmiotowe traktowanie ucznia

•  bezpieczeństwo i atmosferę sprzyjającą nauce

•  kształtowanie osobowości ucznia, rozwój jego predyspozycji psychofizycznych i społecznych

•  wychowanie w poszanowaniu wartości ogólnoludzkich

•  osiąganie wysokich wyników nauczania

Nasza Szkoła jest bezpieczna i przyjazna dla całej społeczności szkolnej.

To miejsce wszechstronnego rozwoju ucznia, gdzie.

•  motywuje się do nauki

•  kształci na wysokim poziomie

•  wskazuje wzorce postępowania

•  uczy odpowiedzialności