: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji
: podręczniki


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY
LOGO GIMNAZJUM NR 23 im. SZARYCH SZEREGÓW BYDGOSZCZ


I. Organizator i przedmiot konkursu
1. Zespół ds. obchodów uroczystego nadania szkole imienia, zwany dalej
Organizatorem, ogłasza konkurs na LOGO GIMNAZJUM NR 23 im. SZARYCH SZEREGÓW W BYDGOSZCZY w postaci znaku graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej.

Wybrane logo będzie przeznaczone do celów:
- Identyfikacyjnych
- Reprezentacyjnych
-Korespondencyjnych

W szczególności umieszczone będzie na:
-papierze firmowym Gimnazjum nr 23
- wydawnictwach szkolnych
- plakatach
- ulotkach
- nośnikach elektronicznych i w Internecie
- nośnikach reklamy zewnętrznej
- gadżetach promocyjno-reklamowych

2. Logo Gimnazjum nr 23 powinno jednoznacznie kojarzyć się z imieniem szkoły lub wartościami do których się ono odwołuje. Powinno łączyć historię z nowoczesnością. Logo nie powinno w swojej symbolice zawierać elementów tradycyjnie przyjętych dla placówek oświaty tj. pióra, książki, sowy itd. Logo może zawierać frazę „Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów Bydgoszcz” lub „Gim nr 23 im. Szarych Szeregów Bydgoszcz”.

II. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy oraz ich rodziców.
2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
3. Konkurs ma charakter jednoetapowy, szkolny.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami, określonymi w pkt IV niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

IV. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt
1. Pracę konkursową należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
2. Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów.
3. Projekt można wykonać dowolną techniką na papierze w formacie A4.
4.Projekty wykonywane komputerowo muszą mieścić się w kwadracie 15 x 15 cm po wydruku.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe należy składać:
- u nauczycieli informatyki,
lub w sekretariacie szkoły,
lub wysyłając na adres: bydg23@gmail.com
2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 31 marca 2012 r.

VI. Ocena prac
1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunku opisanego w I. 3, czytelność komunikatu, funkcjonalność, pomysł, oryginalność, łatwość konwersji na różne media.
2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa złożona z zespołu nauczycielskiego oraz przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły
3. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych i wybierze zwycięski projekt.
4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w Konkursie.

VII. Nagroda
1. Wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się podczas uroczystości związanej z nadaniem szkole imienia.

VIII. Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 kwietnia 2012 r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej szkoły oraz w gazetce szkolnej „Merkuriusz Gimnazjalny”.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o laureacie konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

IX. Prawa autorskie
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych
i osobistych praw autorskich.
2. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że autor lub autorzy zrzekają się wszelkich praw związanych z projektem.
3. Zwycięski projekt logo Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy w postaci znaku graficznego stanie się własnością szkoły.
4. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu.

X. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
3. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na szkolnej stronie internetowej.