: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji
: podręczniki


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

grudzień 2004 rok Echo Dobrodzienia

grudzień 2004 rok Oleska Gazeta Powiatowa

luty 2005- dr Keneth Landry z USA, z którym jesteśmy w stałym kontakcie przedstawia nasz projekt na swojej stronie www (i kliknij na Links & Resources )

 

W dniach 13.11-19.112004PubliczneGimnazjum w Dobrodzieniu gościło przedstawicieli szkół partnerskich, współpracujących z naszą szkołą w ramach szkolnego projektu Sokrates-Comenius pt : " Matematyka w'riaszym życiu". Szkoły partnerskie pochodzą z następujących,
krajów: Portugalia (Lizbona), Słowenia (Idrija), Czechy (Hostvice - Zachodnia Praga), Rl\munia (Cluj - Napoca) oraz Publiczne Gimnm,jum z Bydgoszczy - jeszcze jedna szkoła polska pracująca w tym projekcie. Wśród przybyłych gości byli zarówno dyrektorzy i nauczyciele tych szkół, jak i też uczniowie. W. sumie była to 20 - osobowa grupa. Językiem spotkania był język angielski.
W dniu 14 listopada nasi goście zwiedzili Opole. Ze szczególnym zainteresowaniem oglądali w Muzeum Śląska Opolskiego, wystawy związane ze świątecznymi tradycjami i obrzędami. Odwiedzali też opolskie kościoły, w tym opolską katedrę. Po południu uczestniczyli w wykładzie dr P. Urbańca na Uniwersytecie Opolskim, a dotyczył on "Praktycznych zastosowań matematyki".
W poniedziałek 15 listopada nauczyciele i uczniowie odwiedzili szkołę. Zostały przygotowane wystawki z poszczególnych krajów i szkół. Każda szkoła prezentowała to czym wyróżnia się dany kraj, miejscowość i szkoła. Odbyło się też oficjalne powitanie gości przez dyrektora szkoły mgr Władysława Regnera i występ zespołu tanecznego" Wektor". Na ręce dyrektora szkoły delegacje ze szkół partnerskich złożyły liczne pamiątki z poszczególnych krajów biorących udział w projekcie. Po oficjalnym przywitaniu i rozmowach z dyrektorami szkoły, nauczyciele wzięli udział w dyskusji dotyczącej przebiegu projektu w ciągu całego roku. Należało omówić główne zadania oraz produkty finalne projektu. W tym samym dniu o godz 14 odbyło się też w Urzędzie Miasta i Gminy Dobro<lzień spotkanie naszych partnerów z władzami miasta oraz członkami Komisji Oświaty. Przedstawiciele szkół partnerskich zostali powitani przez panią burmistrz mgr Lidię Kontny, przewodniczącego Komisji Oświaty p. Pawła Mrozka oraz dyrektor ZEAS- u mgr Bożenę Umiastowską. Uczestnicy spotkania przedstawili rodzaj projektu orazjego założenia. W imieniu gości głos zabrał p. Antoni Abreu - koordynator projektu ze szkoły w Lizbonie. Szkoły partnerskie otrzymały w czasie tego spotkania liczne pamiątki z Dobrodzienia.
W pozostałych dniach w godzinach 9-13 odbywały się warsztaty tematycznie związane z projektem, w których uczestniczyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele. We wtorek warsztaty były prowadzone przez zespół z Portugalii oraz Słowenii, dotyczyły one konstruowania brył, symetrii, przeliczania walut. W środę miał miejsce dzień polski - szkoła z Bydgoszczy prowadziła warsztaty z origami natomiastnasza szkoła przygotowała przedstawienie o Pitagorasie w języku angielskim ( kl. II e i II c) - mgr M. Paluszek oraz p. A. Kowalcznk oraz warsztaty dotyczące symetrii prowadziła mgr E. Borkowska. W ostatnim dniu spotkania warsztaty prowadzili nauczyciele z Czech oraz Rumunii, były to gry dydaktyczne oraz historia " złotej liczby". We wszystkich warsztatach uczniowie z poszczególnych szkół partnerskich uczestniczyli z dużym zaangażowaniem. W czasie tych warsztatów mieli okazję wykazać się nie tylko wiedzą matematyczną ale też znajomością języka angielskiego.
W środę odbył się też Wieczór Europejski. Przedstawiciele poszczególnych szkółprezentowali muzykę i poezję swoich krajów. Z naszej szkoły wystąpił zespół taneczny "Wektor", zespół wokalny "My". Uczniowie zaprezentowali skecze y.r języku angielskim przygotowane przez p. Annę Rejdak oraz p. Ewę Chawełka. Także dyrektor szkoły mgr Władysław Regner zagrał kilka utworów - np. polskie tańce - na akordeonie. Mieliśmy też okazję posłuchać muzyki portugalskiej, rumuńskiej, czeskiej j słoweńskiej. Myślę, że wieczór ten pozostawił w naszej pamięci jedne z najmilszych wspomnień tego meetingu. Oprócz nauczycieli i uczniów, gośćmi tego wieczoru byli też rodzice, przyjmujący uczniów szkół partnerskich w swoich domach.
Czwartek był ostatnim dniem naszego spotkania. Po warsztatach miała miejsce ewaluacja meetingu i jego podsumowanie. Teraz poszczególne szkoły będą pracowały w ciągu całego roku szkolnego nad projektem "Matematyka w naszym życiu" . Efektem tej pracy będąprodukty finalne np. gry dydaktyczne, słowniki matematyczne, makiety wiosek. Następny meeting szkół partnerskich odbędzie się w dniach 7-13 maja 2005 roku w Hostvicachlk.Pragi na terenie Czech.
Przygotowanie spotkania na taką skalę kosztowało nas wiele pracy i wysiłku. Dlatego bardzo serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom, szczególnie matematyki ijęzyka angielskiego za pomoc i zaangażowanie w pracy na rzecz projektu. Dziękuje też uczniom i ich rodzicom za miłe i ciepłe przyjęcie naszych partnerów. Dziękuje władzom miasta i gminy Dobrodzień za serdecznie przyjęcie w Ratuszu. Szczególne podziękowania kieruję też dla właścicieli Prak Hotelu - p. Nicoli i Macieja Olearcznk za udostępnienie sali na zajęcia warsztatowe, zorganizowanie Wieczoru Europejskiego oraz wszelką pomoc związaną z organizacją i przebiegiem meetingu. Dziękuje również dyrektorowi PG z Zębowi c za wypożyczenie rzutnika multimedialnego, bez którego przebieg spotkania nie byłby możliwy.

Koordynator projektu
Beata Jasińska


powrót

Dobrodzień
Matematyka łączy narody

W dniach 13-19 listopada w gimnazjum w Dobrodzieniu odbyło się międzynarodowe spotkanie w ramach projektu "Matematyka w naszym życiu". Uczestnikami spotkania, oprócz dobrodzieńskiego gimnazjum, były szkoły: z Portugalii (Lizbona), z Czech (Hostvice), ze Słowenii (Idrija), z Rumunii (ClujNapoca) oraz szkoła z Bydgoszczy.

Beata Jasińska