: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 30 im. Szarych Szeregów
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Bydgoszczy

1. Rada Rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

2. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców.

3. Rodzice uczniów szkoły wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych i do rady rodziców szkoły w sposób następujący:

1) W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły zwoływane są we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów.
2) Na zebraniach klasowych, wymienionych w pkt. 1., rodzice każdej klasy wybierają w wyborach tajnych rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału, w tym jednego przedstawiciela z rady oddziałowej do rady rodziców szkoły.
3) W wyborach, o których mowa w pkt. 2., jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom i przewodniczy jej do chwili wybrania przez ogół rodziców klasy ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch członków komisji wyborczej, która przeprowadzi wybory. Przewodniczącym ani członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do rady oddziałowej.
5) Do zadań komisji należy:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej,
b) przygotowanie we współpracy z pozostałymi rodzicami kart do głosowania,
c) nadzorowanie przebiegu głosowania,
d) obliczenie głosów,
e) ogłoszenie wyników głosowania,
f) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
6) Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.
7) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
8) Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.
9) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
10) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
11) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
12) Wyborca stawia znak "X" obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.

13) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.
14) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów.
15) Za wybranego przewodniczącego rady rodziców oddziału uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów spośród trzech, którzy zostali wybrani do rady oddziałowej. Przewodniczący rady rodziców oddziału zostaje jednocześnie przedstawicielem z rady oddziałowej do rady rodziców szkoły.
16) W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów. Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w kolejnej turze zostaje członkiem rady oddziału. Kolejne tury wyborów przeprowadza ta sama komisja wyborcza na tym samym zebraniu.

4. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 3., dokumentuje protokół sporządzony przez komisję wyborczą i podpisany przez jej pełny skład.

5. Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 4., wychowawca danej klasy przekazuje dyrektorowi, a następnie dyrektor przekazuje zebrane protokoły z oddziałów przewodniczącemu nowej Rady Rodziców Szkoły.

6. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców Szkoły zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 15 września każdego nowego roku szkolnego.

7. Dyrektor szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców Szkoły i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców Szkoły ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.

8. Kadencja Rady trwa jeden rok.

9. Rada Rodziców wybiera ze swego grona:

1) przewodniczącego,
2) wiceprzewodniczącego,
3) sekretarza,
4) skarbnika,
5) Komisję Rewizyjną.

10. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w stosownie do potrzeb, jednak nie mniej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego.

11. Zebrania rady są protokołowane przez jego sekretarza.

12. W zebraniach może uczestniczyć dyrektor z głosem doradczym.

13. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 2/3 jej członków.

14. Rada Rodziców gromadzi na swoim koncie własne fundusze pochodzące ze składek rodziców oraz innych źródeł.

15. O sposobie wydatkowania funduszy rada decyduje mocą uchwały.

16. Fundusze Rady Rodziców prowadzi zatrudniony przez radę skarbnik, który przyjmuje dobrowolne składki rodziców, darowizny. Jest on również odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji kasowej, dokonywanie wpłat i odprowadzanie gotówki do banku.

17. Działalność skarbnika kontroluje Komisja Rewizyjna, która jednocześnie ocenia całą działalność gospodarczo - finansową rady.

18. Osobami upoważnionymi do podpisywania dokumentów bankowych oraz dysponowania kontem są:
1) ze strony szkoły - dyrektor szkoły,

2) ze strony Rady Rodziców - przewodniczący rady lub skarbnik w uzgodnieniu z przewodniczącym rady.

19. Każdy dokument bankowy musi być podpisany równocześnie przez dwie osoby jedną reprezentującą dyrekcję szkoły, drugą reprezentującą Radę Rodziców.

20. Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na młodzież poprzez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

21. Rada rodziców jako reprezentacja ogółu rodziców uczniów szkoły:

1) współpracuje ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania;
2) współuczestniczy w procesie wychowania i opieki;
3) współdziałając z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły, zaznajamia ogół rodziców z programem wychowczo-profilaktycznym, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla rodziców;
4) upowszechnia wśród rodziców wiedzę o wychowaniu i funkcjach wychowawczo - opiekuńczych rodziny;
5) pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy materialnej szkole w tym zakresie.

 

22. Jako reprezentacja ogółu rodziców, rada rodziców występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:

1) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły.

23. Może uczestniczyć w planowaniu wydatków szkoły i podejmować działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły.

24 . Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

RADA RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 30
z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. T.Czackiego 8
85 - 138 Bydgoszcz

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 83 i Art. 84 USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
Statut Szkoły Podstawowej nr 30 im. Szarych Szeregów z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy