Osoba, która chce zostać tłumaczem przysięgłym, powinna zdać stosowny egzamin składający się z części ustnej i pisemnej, zostać wpisana na listę tłumaczy przysięgłych i – co równie ważne – powinna złożyć stosowne ślubowanie przez Ministrem Sprawiedliwości. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków, kandydat staje się tłumaczem przysięgłym.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Oczywiście powyższe obostrzenia to jedynie uogólnione warunki, które dany kandydat winien spełnić. Oprócz nich powinien on również:

  • posiadać obywatelstwo polskie, krajów wchodzących w skład UE, EFTA, lub też Konfederacji Szwajcarskiej; opcjonalnie kandydatem może być również osoba będąca obywatelem innych krajów, zyskując to prawo na zasadzie wzajemności,
  • posiadać wyższe wykształcenie (nie ma określonego kierunku, ani specjalności),
  • znać język polski i posiadać pełnię zdolności do czynności prawnych,
  • przedstawić świadectwo niekaralności.

Oczywiście zgodnie z informacją podaną na wstępie, osoba chcąca zostać tłumaczem przysięgłym musi również zdać stosowny egzamin. Jego termin jest ustalany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Kandydaci powinni zgłosić chęć podejścia do egzaminu, wypełniając stosowny wniosek i wysyłając go na adres Wydziału Tłumaczy Przysięgłych, funkcjonującego w ramach Ministerstwa.

Zarobki tłumacza

Wynagrodzenie tłumacza (w przeliczeniu na jedną stronę) jest dość jasno określone. Najmniej zarabiają osoby tłumaczące z języka angielskiego na polski. Otrzymają oni zaledwie 23 złote. Tłumacz języka włoskiego czy tłumacz holenderskiego może już liczyć na znacznie większe zarobki. Najwięcej zarabia się przy tłumaczeniu dokumentów na języki pozaeuropejskie. Tłumaczenie na polski to zarobek rzędu 33 złotych, podczas gdy tłumaczenie na konkretny język (np. japoński, lub chiński) to przychód w wysokości prawie 50 złotych za stronę przeliczeniową (1125 znaków ze spacjami).

Tłumacz przysięgły – czy warto?

Zarobki tłumacza są oczywiście uzależnione od liczby zleceń. Niemniej, jest to praca ciekawa i angażująca, która – przy odrobinie szczęścia – może przełożyć się na całkiem niezłe przychody.

Tags: